کارشناس واحد خواهران: سرکار خانم ساجده کاشفی

دبیرخانه نهاد: سرکار خانم شهربانو خیرخواهان