کارشناس واحد خواهران: ساجده کاشفی

دبیرخانه نهاد: شهربانو خیرخواهان